Διαβιοῦμε τὴν ἀπαρχὴ μεγάλων ἐξελίξεων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΕΔΩ:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Πρὸ μερικῶν ἑβδομάδων ὁ Ἀμερικανὸς Ὑπουργὸς ἐπὶ τῶν Ἐξωτερικῶν μᾶς ἐπεσκέφθη.
Πρὸ μερικῶν ἡμερῶν ὀ Κινέζος πρόεδρος ἐπίσης μᾶς ἐπεσκέφθη.
Ἀμέσως μετὰ πακιστανικὰ ἀεροσκάφη παρεβίαζαν (τρεῖς φορὲς ἔως τώρα) τὸν ἐθνικὸ ἐναέριό μας χῶρο…
Τὴν ἰδίαν περίοδο κορυφώνεται καὶ  πολλαπλασιάζεται ἡ εἰσβολὴ λαθροεποίκων, ποὺ ἐπὶ πλέον διαμοιράζονται σὲ ὄλην τὴν ἐπικράτεια, ἐκθέτοντας σὲ σοβαροὺς κινδύνους τὴν κοινωνία μας ἐν τῷ συνόλῳ της…

Ὁ Ἐρντογάν, στὸ μεταξύ, διαλύει τὶς συριακὲς συνοριακὲς γραμμές, μὲ σκοπὸ νὰ ἐξαφανίσῃ τοὺς Κούρδους, ἤ, ἔστῳ, νὰ ἀποσοβήσῃ/περιορίσῃ τὸν κίνδυνο δημιουργίας Κουρδιστάν.
Παραλλήλως, ἀνεξαρτήτως τῶν διαφόρων ἐξαγγελιῶν, κάτι (φαίνεται νὰ) μαγειρεύῃ μὲ τὸν Τρᾶμπ -(άκουλα)…

Τὴν ἰδίαν ἐποχὴ ὁ ἀμερικανικὸς στρατὸς (καὶ στόλος ἐπίσης) ἐξοπλίζει δικές μας στρατιωτικὲς μονάδες ἐντὸς τῆς χώρας μας καὶ μετατρέπει τὴν Μακεδονία (Καβάλα κυρίως) σὲ ΝΑΤΟϊκὴ βάσιν, ἐνᾦ ἡ Κύπρος θωρακίζεται (γιὰ νὰ μὴ θιγοῦν, βεβαίως-βεβαίως, τὰ συμφέροντα τῶν πετρελαιάδων!!!)…

Τὸ Ἰσραήλ, ποὺ ἔως προσφάτως ἦταν ὄλο ἀγκαλίτσες καὶ φιλάκια μὲ τοὺς Τούρκους, τώρα ἀνοικτὰ προβάλλει τὰ τσιράκια του, ποὺ μᾶς συνιστοῦν νὰ ὑπέρ-ἐθνικοποιηθοῦμε, ἐνᾦ ταὐτοχρόνως δεσμεύεται νὰ ὑπερασπισθῇ τὰ ἑλληνικὰ ἐθνικὰ συμφέροντα.

Ἡ Ἀλβανία, ποὺ δὲν εἰσῆλθε, λόγῳ Γάλλων, στὴν Ἡνωμένη (τους) Εὐρώπη, μᾶς κουνᾶ ἀπειλητικὰ τὸ δάκτυλο, ὑποστηριζομένη ἀνοικτὰ ἀπὸ τὸν πSoros καὶ τὰ ἔμμισθά του πρακτορίδια.
Ὁμοίως καὶ τὰ πSoro-Σκόπια στὴν αὐτὴν τακτική.

Ἡ Γερμανία σὲ ἀδιέξοδα (οἰκονομικά, κοινωνικά, πολιτειακὰ) ἐπιχειρεῖ νὰ ἰσοπεδώσῃ κι ἐμᾶς, μὰ καὶ ὅλες τὶς χῶρες τοῦ Νότου, μήπως καὶ ἐπιτύχῃ νὰ ἐπιβιώσῃ γιὰ λίγο ἀκόμη, ἐνᾦ ἤδη ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσις ἀργοπεθαίνει.
Ἡ Ἀγγλία ὄμως ἐξῆλθε τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης τους καὶ ἡ Γαλλία, γιὰ πρώτη φορὰ στὰ χρονικὰ δείχνει νὰ ὑπερασπίζεται ἐθνικὲς ἑλληνικὲς θέσεις… (!!!)

Ἐδῶ ἔχουμε τὰ κούλλλιικα κατάλοιπα τῶν βενιζελικῶν ἀπογόνων, νὰ μᾶς ζαλίζουν τὰ μέζεα μὲ ἀσχετοσύνες, τὴν στιγμὴ ποὺ ἐπιχειροῦν, μὲ ὄλα τὰ μέσα, νὰ ὁλοκληρώσουν ἕνα γενικὸ πλιατσικολόγημα, ἐφ΄ ὅσον (εἴτε τὸ ἀντιλαμβάνονται – εἴτε ὄχι) τὸ Ἑλλαδοκαφριστὰν καταῤῥέει, ἀλλὰ μαζὺ του καὶ ἀμέτρητοι μηχανισμοὶ ποὺ τὸ ἐδόμησαν καὶ προσέφεραν σὲ ὅλα αὐτὰ τὰ πανάθλια κουδουνισμένα δικαιολογίες ὑπάρξεως…

Κι ἐμεῖς, μουδιασμένοι, δὲν ξέρουμε ποῦ νὰ στραφοῦμε καὶ πῶς νὰ ἀντιδράσουμε, μήπως κι ἐπιτύχουμε, σὲ κάποιον βαθμό, νὰ σώσουμε κάτι ἀπὸ τὰ …ἄσωστα!!!
Δὲν μποροῦμε νὰ ἐλέγξουμε τὸν πανικό μας καὶ τὴν ἀμηχανία μας, μά, τὸ κυριότερον, ἐνᾦ ἡ διαίσθησίς μας μᾶς κρούει κώδωνες κινδύνου, σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς, ἢδη ἀντιλαμβανόμεθα πὼς ἔχουμε πρὸ πολλοῦ παγιδευθῆ σὲ δίκτυα καὶ δεσμὰ ποὺ ὄχι μόνον δὲν μποροῦμε νὰ τὰ διακρίνουμε, ἀλλὰ μᾶς ἀκινητοποιοῦν ὅλο καὶ περισσότερο. Γενικῶς εἴμαστε παγιδευμένοι σὲ ἕναν ἱστὸ ποὺ ἔστησαν κάθε λογῆς ἀνθέλληνες, ἀπὸ τὸν ὁποίον φαίνεται ἀδύνατον νὰ διαφύγουμε. Κατ’ ἐπέκτασιν, ὅπως δείχνουν καὶ φαίνονται τὰ δεδομένα μας ἐλπίδες ἀνύπαρκτες…

Κι ἐδῶ τίθεται ἕνα μεγάλο ἐρώτημα, ποὺ ὅλοι μας καλούμεθα νὰ ἀπαντήσουμε, πρὸ τῶν μεγάλων γεγονότων ποὺ ἔπονται: Ἀξίζει τόν κόπο νά ἐπιβιώσουμε ἤ ὄχι;
Ἐὰν ἡ ἀπάντησις μέσα μας εἶναι θετική, τότε εἶναι βέβαιον πὼς ἀκόμη καὶ τὴν ὑστάτη στιγμὴ θὰ ἀνακαλύψουμε τρόπους γιὰ νὰ τὰ καταφέρουμε.
Ἐὰν ἡ ἀπάντησις εἶναι δύσκολο νὰ …ἀπαντηθῇ, λόγῳ τοῦ προτέρου …«ἐντίμου βίου» μας, καλλίτερα νὰ μὴν προβληματιζόμεθα… Ἂς ἀπολαύσουμε, γιὰ ὅσο, αὐτὰ ποὺ ἤδη ἔχουμε, διότι ἐὰν ἐμεῖς ἀδυνατοῦμε νὰ ἀπαντήσουμε καταφατικῶς, θὰ ἀπαντήση, ἀν τί γιὰ ἐμᾶς, ἡ Φυσικὴ Ἐπιλογή.
Ἐὰν τέλος ἡ ἀπάντησις εἶναι ἀρνητικὴ (ποὺ ναί, γιὰ κάποιους κι αὐτὸ εἶναι διακριτό), τότε, τοὐλάχιστον, ἂς σπεύσουμε νὰ ἐνισχύσουμε αὐτοὺς ποὺ ἔχουν προ-ἀποφασίσῃ πὼς μποροῦν νὰ ἀγωνισθοῦν γιὰ νὰ ἐπιβιώσουν, ὄχι τόσο διότι τὸ ἀξίζουν, ὅσο διότι σίγουρα μέσα ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ θὰ ἐπιτύχουν νὰ ἐπιβιώσουν, θὰ ἀναδυθῇ μία «νέα τάξις Ἀνθρώπων» (οὐδὲ μία σχέσις μὲ τὸ σημερινὸ «μοντέλο» τῶν σαπροφύτων καὶ τῶν μεθοδεύσεών τους καὶ τοῦ «νέου ἀνθρωπίνου εἴδους»), πού, θέλουν δὲν θέλουν, ἀντέχουν δὲν ἀντέχουν, μποροῦν δὲν μποροῦν, θὰ ὑποχρεωθοῦν νὰ στήσουν νέα θεμέλια γιὰ τὸν κόσμο μας.

Διαβιοῦμε λοιπὸν ἐντὸς τῆς περιόδου ἐκείνης ποὺ ἡ μία ἐποχὴ ἔφθασε στὸ τέλος της καὶ ἡ ἄλλη, σιγά-σιγά, θὰ ξεκινήση. Σὲ κάθε ἀνάλογον τέτοιαν περίοδο τοῦ παρελθόντος κατεγράφοντο μεγάλες ἀπώλειες σὲ ἀνθρωπίνους πληθυσμοὺς καὶ τὸ «γενικὸ πρόσταγμα» εἶχε ἡ Ἀνάγκη.
Ἀκόμη δυσκολευόμεθα νὰ τὸ συνειδητοποιήσουμε, διότι ἀκόμη ἀδυνατοῦμε νὰ διακρίνουμε,;ἢ ἔστᾦ νὰ ὑποψιασθοῦμε, τὸ τί πράγματι μᾶς συμβαίνει. Σᾶς διαβεβαιῶ ὅμως πὼς πράγματι μᾶς συμβαίνει καὶ οὐδόλως ὅλο αὐτὸ σχετίζεται μὲ ὄλες τὶς παραπάνω πρόσφατες (ἐθνικὲς καὶ διεθνεῖς) ἐξελίξεις. Αὐτὰ τὰ γεγονότα (συναντήσεις ὑψηλὰ ἰσταμένου προσωπικοῦ, παραβιάσεις, ἀπειλές, συμφωνίες, διαφωνίες, πολεμικὲς προετοιμασίες) συμβαίνουν γιὰ ἔναν καὶ μόνον λόγο: γιὰ νὰ μᾶς ἀποπροσανατολίσουν τὸ βλέμμα καὶ νὰ μᾶς συσκοτίσουν τὴν ἀντιληπτικότητα, καθ’ ὅσον χρόνο θὰ ἐπιχειροῦν νὰ κατανοήσουν καὶ νὰ …προφητεύσουν τὸ τί ἔρχεται.
Αὐτοὶ δῆλα δὴ ἐπιχειροῦν στὴν πραγματικότητα νὰ προλάβουν τὶς ἐξελίξεις πρὸ κειμένου νὰ ἐνισχύσουν τὶς πιθανότητες ἐπικρατήσεώς τους γιὰ μίαν ἀκόμη φορά, ἀλλὰ ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ ἀγνοοῦν τὸ ποιὲς θὰ εἶναι αὐτὲς οἱ ἐξελίξεις, πανικόβλητοι «παίζουν» σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα κι …ὅ,τι πιάσουν!!!

Τὸ «παιχνίδι» εἶναι ἐπάνω μας. Ὅσο κι ἐὰν αὐτὸ μᾶς φαίνεται ἀδιανόητον, εἶναι ἀκριβῶς ἔτσι. Τὸ γιατί καὶ τὸ πῶς δὲν χρειάζεται νὰ τὸ ἐπεξηγήσουμε ἀκόμη, ἐφ΄ ὅσον ὅλοι μας ἀγνοοῦμε βασικὲς παραμέτρους τοῦ εὐρυτέρου «σκηνικοῦ». Τὸ νὰ ἑστιάζουμε στὸ «σκηνικὸ» ποὺ στήνουν «φίλοι» κι ἐχθροὶ δὲν ἀπαντᾶ στὰ ἐρωτήματά μας, διότι μᾶς κρατᾶ τὸ βλέμμα περιορισμένο σὲ στενὰ πλαίσια τέτοια, ποὺ τελικῶς ἀποτελοῦν πολὺ μικρὸ τμῆμα τῶν εὐρυτέρων ἐξελίξεων.
Ὅμως… Τὸ «παιχνίδι» εἶναι ἐπάνω μας.
Γιατί;;  Μά, διότι, τοὐλάχιστον αὐτὴν τὴν περίοδο, τὸ μόνον ποὺ ἀπαιτεῖται ἀπὸ ἐμᾶς εἶναι νὰ ξανά-δομήσουμε τὴν κόσμο μας ἀπὸ τὴν ἀρχή. Καί ἀπό ἀλλοῦ θά μπορούσαμε νά ξεκινήσουμε ἐάν ὄχι ἀπό τόν τόπο μας;

Φιλονόη

εἰκόνα

ΠΗΓΗ:https://filonoi.gr/2019/11/18/diabioyme-thn-aparxh-megalon-ekselikseon/ 

ΠΗΓΗ:https://www.eastrunner.gr/v2/2019/11/18/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b2%ce%b9%ce%bf%e1%bf%a6%ce%bc%ce%b5-%cf%84%e1%bd%b4%ce%bd-%e1%bc%80%cf%80%ce%b1%cf%81%cf%87%e1%bd%b4-%ce%bc%ce%b5%ce%b3%e1%bd%b1%ce%bb%cf%89%ce%bd-%e1%bc%90%ce%be%ce%b5%ce%bb/

 


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΕΔΩ:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *